Το Τέμπλο και το Ιερό του Καθολικού

Τό Τέμπλο ἀπαρτίζεται ἀπό τέσσερις ὀκτάπλευρους κιονίσκους, πού καταλήγουν σέ συμφυῆ γλυπτά κιονόκρανα. Οί κίονες πού βρίσκονται στά ἄκρα εἶναι λεπτότεροι, καί τά κιονόκρανά τους φέρουν ρόδακα στό μέσο λυροειδοῦς κοσμήματος,

Περισσότερα...

Τα λοιπά μέρη του Καθολικού

Ἀπό τήν βορεινή πλευρά τοῦ ναοῦ ἔχει ἀνοιχθεῖ ἐξωτερική θύρα, ἀπό τήν ὁποία εἰσεχόμαστε στό ὑπερῶο, πού χρησιμεύει ὡς γυναικωνίτης. Ὁ χῶρος τοῦ ὑπερώου στρέφεται γύρω ἀπό τό ἑξάγωνο καί σταματάει πάνω ἀπό τό κεντρικό τμῆμα τοῦ ἱεροῦ,

 

Περισσότερα...

Ο Βυζαντινός Πύργος

Τά μοναστήρια, τά ὁποῖα δέν βρίσκονταν μέσα σέ ἀστικά κέντρα, ὥστε νά εἶναι δυνατή ἡ ἀσφάλειά τους, ἀλλά εἶχαν ἱδρυθεῖ σέ ἐρημικά παράλια ἤ σέ ἀπόκεντρα μέρη, ὅπως καί ἡ Ἰερά Μονή τοῦ Παντοκράτορος, εἶχαν τήν ἀνάγκη ὄχι μόνο ἑνός παρατηρητηρίου,

 

Περισσότερα...

Η Βυζαντινή Κρήνη

Τό νερό, τό ὁποῖο χρειάζονταν οἱ μοναχοί ἀλλά καί οἱ προσκυνητές, εἴτε πρός πόση εἴτε πρός νήψη, τό βρίσκανε στήν Κρήνη, ἡ ὁποία σὠζεται ἕως σήμερα στόν αὔλειο χῶρο τῆς Μονῆς. Τό σχῆμα της μαρτυρεῖ τή βυζαντινή καταγωγή της.

 

Περισσότερα...

Περισσότερα Άρθρα...

  1. Η Τράπεζα

Πρόσθετες πληροφορίες