Τα κτιριακά μέρη του αρχαίου μοναστηριακού συγκροτήματος

Ἡ Ι. Μονή Παντοκράτορος, ὅπως καί ὅλες σχεδόν οἱ ὀρθόδοξες Μονές, περιβάλλονταν ἀπό ἕνα ὀρθογώνιο περίβολο, τοῦ ὁποίου τό μέγεθος ἦταν ὅσο διακρίνεται καί σήμερα, ἐφόσον ἡ νέα πτέρυγα τῆς Μονῆς βρίσκεται στά νοητά ὅρια τῆς παλαιᾶς.

Περισσότερα...

Το Καθολικό της Μονής

Ἡ ἀρχιτεκτονική τοῦ Ναοῦ εἶναι μάρτυρας τῆς ἱστορικῆς συνέχειας τῶν πολιτισμικῶν ἐπιδράσεων καἰ τῶν περιπετειῶν τῆς Μονῆς, δεδομένου ὅτι, κατά τήν ἄποψη τῶν εἰδικῶν, συνυπάρχουν σέ αὐτόν βυζαντινά, φραγκικά, ἰσλαμικά καί ἰβηρικά στοιχεῖα.

Περισσότερα...

Νάρθηκας

Ἀπό τόν Ἐξωνάρθηκα – πύργο, εἰσερχόμεθα στό Νάρθηκα, ὁ ὁποῖος ἐπίσης εἶχε ἔξοδο στή Β πλευρά του. Ἡ πλευρά αύτή ἐπικοινωνοῦσε μέσω ἑνός μή ὁρατοῦ διαδρόμου μἐ τόν ἀμυντικό πύργο, πού βρίσκεται δίπλα στήν ἐξωτερική πύλη τῆς Μονῆς. Ὁ μυστικός αὐτός διάδρομος δέ σώζεται σήμερα.

Περισσότερα...

Κυρίως Ναός

Πρός τό βορεινό καί νότιο μέρος τοῦ Κυρίως Ναοῦ ὑπάρχουν δύο κόγχες. Στήν ἕνωση τῶν δύο κογχῶν τῆς βορεινῆς πλευρᾶς καί συγκεκριμένα στόν πεσσό πού σχηματίζεται, βρίσκεται σέ ὕψος ἀνθρώπου, ἐντοιχισμένο, τὀ πρῶτο μαρμάρινο τεμάχιο τῆς ἀρχαίας κτιτορικῆς ἐπιγραφῆς.

Περισσότερα...

Πρόσθετες πληροφορίες