Η Βυζαντινή Κρήνη

Τό νερό, τό ὁποῖο χρειάζονταν οἱ μοναχοί ἀλλά καί οἱ προσκυνητές, εἴτε πρός πόση εἴτε πρός νήψη, τό βρίσκανε στήν Κρήνη, ἡ ὁποία σὠζεται ἕως σήμερα στόν αὔλειο χῶρο τῆς Μονῆς. Τό σχῆμα της μαρτυρεῖ τή βυζαντινή καταγωγή της.

 

 

Τό κύριο χαρακτηριστικό τῶν κρηνῶν αὐτῶν, παρατηρούσε ὁ Ὀρλάνδος, εἶναι «ἡ κάμα – τό καμάρι[ο]ν τῶν βυζαντινῶν», τῆς ὁποίας τό σχῆμα διέφερε ἀπό ἐποχή σέ ἐποχή.

 

Ἡ συγκεκριμένη Κρήνη τῆς Μονῆς τοῦ Παντοκράτορος, τῆς ὁποίας κατ'ἐξοχήν χαρακτηριστικό εἶναι τό ἡμικυκλικό της σχῆμα, πού εἶναι σχετικά ὑπερυψωμένο, ἀποτελεῖ ἀντιπροσωπευτικό δεῖγμα βυζαντινῆς Κρήνης μέ καμάρα. Ὁ Ὀρλάνδος μάλιστα ἀντιδιαστέλλει τήν πηγή αὐτή πρός ἄλλες μεταγενέστερες, μεταξύ τῶν ὁποίων εἶναι ἐκείνη τῆς Μονῆς «Πεντέλης», πού ἀντί τοῦ ἡμικυκλικοῦ σχήματος ἔχει σχῆμα τεθλασμένου τόξου, τεχνοτροπία τῆς Ὀθωμανικῆς περιόδου.

Πρόσθετες πληροφορίες