Κυρίως Ναός

Πρός τό βορεινό καί νότιο μέρος τοῦ Κυρίως Ναοῦ ὑπάρχουν δύο κόγχες. Στήν ἕνωση τῶν δύο κογχῶν τῆς βορεινῆς πλευρᾶς καί συγκεκριμένα στόν πεσσό πού σχηματίζεται, βρίσκεται σέ ὕψος ἀνθρώπου, ἐντοιχισμένο, τὀ πρῶτο μαρμάρινο τεμάχιο τῆς ἀρχαίας κτιτορικῆς ἐπιγραφῆς.

 

Τό σημεῖο αὐτό καλύπτεται σήμερα ἀπό τή σεπτή εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Γερόντισσας. Τό δάπεδο τοῦ Κυρίως Ναοῦ εἴναι ἐπιστρωμένο μέ πήλινες πλάκες, καθώς καί μεγάλα τεμάχια μαρμάρου.

Πρός τήν ἀνατολή ὑπάρχει τό μαρμάρινο γλυπτό Τέμπλο, τό ὁποῖο ἀπαρτίζεται ἀπό διάφορα τεμάχια τοῦ παλαιοῦ Τέμπλου καί ἄλλων τμημάτων τοῦ Καθολικοῦ τοῦ 12ου αἰώνα, πού κατεδαφίστηκε καί συναρμολογήθηκε ξανά κατά τήν περίοδο ἀνοικοδομήσεών του, δηλαδή μεταξύ τοῦ 1572-1576. Τό Τέμπλο ἔχει δεχτεῖ πρόσφατα ὁρισμένες πρόσθετες διορθώσεις μέ σκοπό τήν ἀντικατάσταση τμημάτων, πού ἔλειπαν ἤ εἶχαν ὑποστεῖ φθορές.

Πρόσθετες πληροφορίες