Νάρθηκας

Ἀπό τόν Ἐξωνάρθηκα – πύργο, εἰσερχόμεθα στό Νάρθηκα, ὁ ὁποῖος ἐπίσης εἶχε ἔξοδο στή Β πλευρά του. Ἡ πλευρά αύτή ἐπικοινωνοῦσε μέσω ἑνός μή ὁρατοῦ διαδρόμου μἐ τόν ἀμυντικό πύργο, πού βρίσκεται δίπλα στήν ἐξωτερική πύλη τῆς Μονῆς. Ὁ μυστικός αὐτός διάδρομος δέ σώζεται σήμερα.

 Η Ν. πλευρά τοῦ Νάρθηκα ἀπολήγει σέ μία κόγχη, μέ ἑκατέρωθεν δύο μικρότερες, τό σύνολο δέ αὐτό σχηματίζει μορφή Ἱεροῦ (παρεκκλησίου).

Τό τόξο πού βρίσκεται στήν πλευρά αὐτή ἀναστηλώθηκε, βρίσκεται ὅμως σέ αἰσθητή ἀντίθεση μέ τό παλαιό τόξο τῆς Β πλευρᾶς λόγω τῆς ἀκαλαίσθητης καί στρεβλῆς κατασκευῆς του. Ἡ ὀροφή τοῦ Νάρθηκα καλύπτεται ἀπό βεργωτά σταυροθόλια, τά ὁποῖα μαρτυροῦν, σύμφωνα μέ τούς εἰδικούς, φραγκικές ἤ ἰσλαμικές ἀρχιτεκτονικές ἐπιδράσεις, ὅπως ἤδη ἔχει λεχθεῖ.

Ἕνα τρίβηλο ἄνοιγμα ἐκτείνεται στό μεθόριο μεταξύ τοῦ Νάρθηκα καί τοῦ Κυρίως Ναοῦ. Σχηματίζεται ἀπό δύο ὀκτάπλευρους μαρμάρινους κιονίσκους, πού καταλήγουν σέ ἰσοπαχῆ κιονόκρανα, τά ὁποῖα φέρουν λυροειδές κόσμημα μέ ἕνα ρόδακα στό μέσον. Τό ἐπίθημα τοῦ κιονόκρανου τοῦ ἀριστεροῦ κίονα ἐπισκευάστηκε, ἀλλά ἀντί τοῦ κανονικοῦ ἐπιθήματος ἔχουν ἐντοιχιστεῖ ἀκανόνιστα τοῦβλα.

Ὀ ἄνω τοῦ Νάρθηκα χῶρος στεγάζεται ἀπό δύο μικρούς ὀκτάπλευρους ἐξωτερικούς τρούλους. Ὁ Τροῦλος πού βρίσκεται πρός Ν εἴναι διακοσμημένος ἐσωτερικά μἐ ἕξι μικρά τόξα, πού χρησίμευαν ὡς πλαίσια τοιχογραφιῶν. Ὁ δεύτερος Τροῦλος πρός Β καταστράφηκε, ὅταν ἀνοίχτηκε πρίν ἀπό αἰώνες ἀπό μία θυρίδα στόν κεντρικό τροῦλο καί τόν ἐξωνάρθηκα, γιά νά συγκοινωνοῦν αὐτοί μεταξύ τους. Τότε ἀναγκάστηκαν νά κατεδαφίσουν ἕναν ἀπό τούς τέσσερις μικρούς τρούλους αὐτόν δηλαδή πού βισκόταν μεταξύ τοῦ μεγάλου κεντρικοῦ τρούλου καί τοῦ παραθύρου.

Πρόσθετες πληροφορίες